PLÉBÁNOSI BESZÁMOLÓ
Esztergom, 2023. december 31.

„Mindig hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvérek, méghozzá méltán, mert a hitetek komolyan erősödik, és az egymás iránti szeretet mindnyájatokban gyarapszik, annyira, hogy dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban…“ (1Tessz 1,3–4).

Szent Pál apostol szavai töltik el a mai estén szívemet, amikor számot adok a záruló 2023-as esztendőről. Nem volt könnyű vagy gondoktól mentes ez az év, ám a közösség hite, szeretete, kiállása, segítőkészsége, emberi közelsége és jóságának megannyi jele mindannyiszor új erők, új tervek, új nekiiramodás forrása lett.


Amikor a következő adatokat, információkat hallgatjuk, érezzük meg: egy eleven és mind erősebb közösség életjelei ezek!


1) Az év fontos eseményei

Január 28. és február 5. között a Schönstatt Mozgalom és plébániánk fiataljai városmissziót tartottak Esztergomban. Az ÉlesztŐ kivételes élmény és rendkívüli kegyelmek forrása lett életünkben. Sok fiatalt megerősített az elköteleződésében, hitében, egyházhoz tartozásának és küldetésének a tudatában, közösségünk egészét pedig megajándékozta az összetartozás és az egység örömével, az együtt megélt missziós szolgálat lelkesedésével.
Köszönet minden résztvevőnek, szervezőnek, támogatónak! Gyümölcse az esztergomi ÉlesztŐ-nek, hogy a múlt októberi budapesti és a jövő január végi celldömölki misszió szervezői között is megtaláljuk plébániánk fiataljait.
Rendkívüli öröm volt számunkra, amikor 2022. június 19-én újmisére került sor a bazilikában — Péter Vilmos atyát azóta is szeretettel hordozzuk imádságainkban. Ennek az örömnek új fejezete és folytatása volt, hogy közösségünk tagja, Zsembery András az idei évben felvételét kérte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékeinek sorába. Bíboros Főpásztorunk elfogadta jelentkezését és a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldte őt tanulmányai végzésére. Imádkozzunk érte, szeressük őt nagyon, éreztessük meg vele, hogy családként állunk mellette, s hogy
hozzánk mindig hazaérkezik! Készületének minden napján lehessen tudatában annak, hogy Isten népe várja őt, hordozza őt!

Ugyanakkor nagy szeretettel kérek mindenkit: imádkozzunk továbbra is Vilmosért, Andrásért és azokért a fiúkét, akiket közösségünkből papnak hív az Úr. Élnek közöttünk ilyen fiatalok, de támogatásra, imára, szeretetre van szükségük, hogy legyen bátorságuk igent mondani, s el merjék hinni: Isten terve mindig jó, bármennyire is lehetetlennek tűnik a világ külső hatásainak a tükrében!
Megéri Krisztusra bízni az életünket! Megéri odaadni magunkat az egyházért és az egyházban Istenért!
A nyár során káplánváltásra került sor plébániánkon. Köszönetet mondok Tóth Imre atyának az itt töltött két évért, a megannyi szolgálatért! Örömmel jelzem, hogy jó érzésekkel, dinamizmussal érkezett meg Rákospalota–MÁV-telepre, s lakása felújításának első fázisa után már alkalmas körülmények veszik körül. Bíztatok mindenkit: látogassuk meg őt, tartsuk a kapcsolatot vele! A másik köszönet Bársony Árpád atyáé. Személyében nyitott szívű, érzékeny lelkű, elkötelezett és tenni, szolgálni akaró fiatal papot kaptunk.
Személyesen azt is megköszönöm neki, hogy elviseli, kibírja plébánosának viharzásait, sőt mi több, képes még jó irányba terelni is ezeket a hullámveréseket! Imádkozzunk érte, hogy közösségünkben épüljön, tanuljon, fejlődjön, növekedjen olyan pappá, aki majd boldogan veszi át plébánosként egy közösség vezetésének a szolgálatát!


2) A képviselőtestület megújulása
Plébániai közösségünk jelentős eseménye volt a képviselőtestületi választás. Nagyböjt elején került sor a jelöltállításra, 15-en fogadták el a jelölést — köszönet neki a feladatra való nyitottságért! Végül május 7-én történt meg a választás, amely a nyár során megerősítést nyert az ordinárius részéről. Így október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén letehette esküjét a 8 választott tag, az 5 hivatalból, illetve delegálás révén állított tag, valamint a 2 póttag. Az első ülésen dr. Ilosvai Gábort választotta meg a testület alelnöknek.
A havi üléseken már eddig is megannyi feladattal foglalkoztunk, s megindult számos kérdés közös végiggondolása. Bízom benne, hogy egész közösségünk javára folytatódik az értékes munka az Új Esztendőben is!


3) Éves statisztikai adatok
Az alábbiakban tömören közölöm az éves statisztikai adatokat, egybevetve azokat az előző esztendővel. A zajló felújítás miatt a bazilikában 2023-ban nem volt mód házasságkötésre, és az egyéb szentmisén kívüli szertartások terén is korlátozásokkal kellett élnünk — ez érzékelhető a számokban.

2022 2023
Keresztelések 79
(felnőtt: 5)
55
(felnőtt: 1)
Elsőáldozás 20
(felnőtt: 5)
23
(felnőtt: 0)
Bérmálás 85
(saját hívő: 22)
76
(saját hívő: 21)
Házasságkötés 62 26
Temetés 24 21

 

Az adatok kapcsán szeretnék rávilágítanak hívő felelősségünk egy sajátos területére, amelynek kapcsán minden testvérünk segítségét, odafigyelését kérem: ha van a környezetünkben nem megkeresztelt, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz még nem járult felnőtt, hívjuk őt, tegyünk meg mindent, hogy jövő szeptemberben csatlakozzon a plébániai felkészítő csoporthoz, és így részesüljön a keresztény beavatás szentségeiben!


4) Hitoktatás, plébániai csoportok
A 2023/2024-es tanévben az alábbi csoportjaink voltak:
– hitoktatás nem egyházi intézményekben: 21 csoport (308 fő),
– plébániai hitoktatás: 7 csoport (83 fővel).
Kiemelést érdemel, hogy a plébániai csoportokon részt vevő gyermekek, fiatalok száma megduplázódott a tavalyi esztendőhöz képes. Köszönet minden hitoktatónak, Imre és Árpád atyáknak az elkötelezett szolgálatért!


Ezen felül az alábbi csoportok működnek még a plébánia keretében:
– ministránsfoglalkozás,
– felnőtt katekézis,
– jegyesoktatási csoport,
– nyugdíjasklub.
A Vízivárosban állandó jelleggel működik gitáros énekkar és az ifjúsági kórus (L’Aqua Kórus), a bazilikában pedig a főszékesegyházi kórus.
A 14. sz. Holló cserkészcsapat gyermekei, fiataljai, öregcserkészei felé megújítom köszönetemet és kifejezem hálámat: Öröm a jelenlétetek a plébánián és templomainkban, öröm az életerőtök, lendületetek, vidámságotok, öröm a hitetek és megannyi segítségetek a plébániai munkálatok terén. Legyetek velünk sokat és sokszor, érezzétek mindig a közösség szeretetét!


5) Felújítás, építkezés
A bazilika felújításának egyik legkomplikáltabb esztendejét zárjuk. Elkészül a teljes tetőzet, a nagy kupola külső és belső felújításának a java, bár további munkálatokra még szükség van. A két torony külső és belső felújítása zajlik, ahogy a főtemplom kövezetének megújítása, részleges cseréje is. Mi várható 2024-ben?

Januárban három hétre le kell zárnunk a templomteret a kövezet egybecsiszolása okán. Ekkor kerül beemelésre az új szembemiséző oltár és ambó is. Ezt követően visszaépülnek a stallumok, a szentélyberendezés. Az állványzat lebontása után a kupola teljes pompájában tárul elénk. Zajlik a világítás és a hangosítás új rendszerének telepítése. Húsvétra ünnepi
harangzúgást várunk. Az esztendő során megkezdődik az orgonaház visszaépítése (a hangszer reményeink szerint 2026-ban lesz befejezett, megszólalásra kész állapotban). Emellett új jegypénztár, kiszolgáló helyiségek is létesülnek.


A Szent István kápolna felújítása végére ért, ott már csak néhány pótlásra-javításra, illetve csinosításra van szükség.


A vízivárosi templomban elvégeztük az alapos lomtalanítást, majd a régóta halogatott szúirtást. Reményeink szerint a palota felújítása , a jó vízelvezetés megteremtése után a templomfalak is kiszáradnak. Sajnos a tető ázik, favédelmi beavatkozásokra is szükség van. A Főegyházmegye Gazdasági Tanácsa megszavazott számunkra egy nagyobb összegű támogatást, reményeink szerint ebből 2024-ben fedezni tudjuk majd a szükséges munkálatokat.


A Fájdalmas Anya kápolnát a Szenttamás Barátai Egyesület tagjai kívülről újrameszelték, a szükséges helyeken festették. Köszönet a felajánlásukért, munkájukért!


A plébániaépületen kisebb munkálatokat végeztünk, emellett elkészült egy új üvegezett télikert, ami alkalmas akár személyes beszélgetésekre, akár kisebb csoportok találkozására is. A hittantermen esztétikai munkálatokat végeztünk.
Reményeink szerint 2024-ben belevághatunk a hittanterem és a cserkészotthon átfogó megújításába (ennek tervezése folyamatba vétetett).


6) Anyagiak
A 2023-as zárszámadás és a 2024-es költségvetés képviselőtestület általi megvitatására, Főhatóságnak történő felterjesztésére január 29-én kerül majd sor. A pontos számadatok ezt követően állnak majd rendelkezésünkre.
Jelenleg a következőkről számolhatok be:
– A perselybevételek növekedést mutattak, amiért köszönetet mondok mindenkinek, aki olykor nehéz anyagi körülmények között is vállalja a közösség támogatását. Mivel a főtemplom turisztikai látogathatósága korlátozott volt, most még inkább éreztük a hívő közösség adományainak a jelentőségét.
– Az önkéntes egyházi hozzájárulás kapcsán az érződik, hogy az egyházközség támogatásának ez a módja kevéssé vált tudatossá a közösség egy részében. Köszönetet mondok mindazoknak, akik hűséggel és elkötelezetten élnek a támogatás ezen módjával, ugyanakkor kérek mindenkit, aki a plébánia hívőinek a sorába tartozik: tegye lehetővé, hogy ez a forrás is rendelkezésünkre álljon mind a működtetés, mind a közösséget szolgáló fejlesztések fedezeteként!
Az elmúlt évben mindent megtettünk, hogy a rezsiköltségek növekedése ne terhelje meg a plébánia kasszáját: 2022-ben energetikai beruházásokat eszközöltünk, amelyek érzetették is a hatásukat. Az igen jelentős áremelkedés mellett nem csak szinten tartani, de csökkenteni is tudtuk a rezsikiadásokat a plébániaépületben és a templomokban. Mindenkitől
elnézést kérek, akit zavar a „fagyos hangulat“, ám hatalmas, több millió forintos az összeg, amit a racionalizálással, az odafigyeléssel és „hűvösebb légkörrel“ meg tudtunk spórolni! Köszönet minden didergésért!


7) Kiemelt gyűjtések


a) Haranggyűjtés
Az esztendő nagy vállalása volt, hogy megvalósítottuk a bazilika I. világháborúban csonkává vált harangsorának a helyreállítását. Erre többször is történt kísérlet az elmúlt 107 esztendőben, ám most jutottunk el a célegyenesig. Esztergom Megyei Jogú Város nagy összegű támogatása és a hívek gyűjtése nyomán 110.140 euró és 2.647.150 forint gyűlt össze e célra.
Ebből finanszíroztuk három német harang megvásárlását (83.140 euró), egy új harang öntését (25.055,03 euró), valamint a kapcsolódó adóterheket (2.574.000 forint). Külön kiadásként jelentkeztek a banki költségek, a szentelés kapcsán a díszítés, a védelem, az emlékképek nyomtatása és még számos kisebb tétel. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a gyűjtés eredménye fedezte a harangok beszerzését.
Köszönetet mondok Bíboros Úrnak és a Főegyházmegyének, hogy az új harangszék költségén felül vállalták a harangok motoros meghajtásának, vezérlésének költségeit (ahogy a 2 régi harang felújítására is főegyházmegyei keretből kerülhetett sor). Köszönet azoknak az egyéneknek és cégeknek is, akik — kiemelkedő módon a szállítás terén — felajánlásaikkal segítették a terv megvalósulását!


b) Lelkünk melege
2023-ban is folytattuk az előző évben megkezdett adventi tűzifa-akciónkat. Idén a templomi gyűjtésből, valamint az egyéni adományokból 2.478.495 forint gyűjt össze e célra (ami 25%-kal több, mint tavaly). Ez lehetővé tette, hogy a rendelt tűzifa mennyiségét jelentősen megnöveljük (kb. 35%-kal több rönkfát vásároltunk, mint az előző évben). Ennek ellenére — mint sokan észrevették — kisebb lett a koszorú. Mi ennek az oka? A fagyok korai beköszöntére való tekintettel a hasogatott fa jelentős részét már november végén széthordtuk a rászorulóknak. Összességében 50 család kapott jelentős támogatást (a fával fűteni nem tudókat anyagilag segítjük). Köszönet azoknak, akik a szállításban, rakodásban, hasogatásban, koszorúépítésben, széthordásban, a gyertyagyújtási imák és agapék szervezésében, lebonyolításában részt vettek! A segítők száma jóval meghaladta a 100-at, ez hatalmas öröm, hisz jelzi az elkötelezettséget a segítő szeretet gyakorlásában.
Idén egyedi elemmel bővült még a jótékonykodás köre: egyéni felajánlásból kaptunk 30 karácsonyfát, amelyeket december 21-én tudtuk eljuttatni a rászoruló családokhoz.

„…dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban…“ (1Tessz 1,3–4) — a lezáruló 2023-as évben nem egyszer éreztem így. Jó dolog beszélni, írni, számot adni színes és sokarcú közösségünk életéről, hisz valódi kincseket őrzünk. Bízom benne, hogy a fenti beszámoló megerősíti ennek tudatát mindannyiunkban!


Deo gratias!


Dr. Török Csaba plébániai kormányzó