Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás megrendelésének folyamatát, az adatkezelést, a panaszkezelést és a szerződés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket szabályozza. Felhívjuk figyelmét, hogy az ÁSZF egyes rendelkezései módosulhatnak. A hivatkozott feltételek módosítására az esetek nagyobb részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért kérjük, hogy valamennyi megrendelés előtt, illetve során minden esetben olvassa el az ÁSZF-et. Valamint a későbbi félreértések elkerülése érdekében a megrendelést megelőzően mentse le a tartalmat a számítógépére. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hogy az info@bazilika-esztergom.hu címen jelezze, és a lehető legrövidebb időn belül választ adunk kérdéseire. Felhívjuk figyelmét, hogy megrendelést csak abban az esetben tud eszközölni, amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja. Amennyiben elfogadja, utóbb nem hivatkozhat arra, hogy az abban foglaltakat nem ismerte, illetve az Esztergomi Főszékesegyház Bazilika Gondnoksága és a Főszékesegyház Kincstár nem tette az Ön számára megismerhetővé.

 

I.Szolgáltatóra vonatkozó adatok

A szolgáltatás nyújtója az Esztergomi Főszékesegyház Bazilika Gondnoksága és Főszékesegyház Kincstár (továbbiakban Gondnokság és Kincstár), melynek székhelye 2500 Esztergom, Szent István tér 1., amely egyben a központi ügyintézés helye is. Gondnokság nyilvántartási száma: 00001/2012-001, adószáma 18602061-2-11.Főszékesegyház Kincstár, nyilvántartási száma: 00001/2012-001, adószáma: 19143107-2-11 A Gondnokság és Főszékesegyház Kincstár nevében önálló aláírási jogosultsággal Dr. Török Csaba rendelkezik. Ezeket az információkat, illetve Gondnoksággal, a Főszékesegyház Kincstárral való kapcsolatfelvétel lehetőségét weboldalunk tartalmazza.

 

II. Szolgáltatásaink

Gondnokság és Főszékesegyház Kincstár jelen ÁSZF keretei között a honlapunkon meghirdetett Altemplom, Kincstár, alsó Kupoladob valamint Kupola jegyeinek értékesítését végzi. Az online felülten megvásárolható jegyek a fizetést követő írásos visszaigazolásunk után érvényesek. Az egyes jegytípusokhoz tartozó szolgáltatások (jogosítványok) részletes leírását a weboldalunk tartalmazza.

 

III. Szerződés létrejötte, a szerződéskötés folyamata

A jegyvásárlás során nincs szükség külön regisztrációra. Fizetés bankkártyával, Gondnokság és Főszékesegyház Kincstár bankszámlájára történik. A szerződés a fizetés teljesítésével válik érvényessé. A jegyvásárláshoz kattintson a Jegyvásárlás menüpontra. A fizetés bankkártyával vagy PayPal fiókkal lehetséges a PayPal erre a célra rendszeresített felületén. A fizetés biztonságáért a PayPal maga felel. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön banki adataihoz, illetve a fizetés során a bank részére megadott adatokhoz nem fér hozzá. Mihelyst a PayPal visszaigazolta a fizetési tranzakció sikerességét, a jegyértékesítésre vonatkozó szerződés a Gondnokság és Főszékesegyház Kincstár és Ön között létrejön. Ezt követően rövid időn belül elektronikus levelet kap a megadott elektronikus levelezési fiókjába, mely tartalmazza az Ön által megrendelt jegyeket. Kérjük, hogy a jegyeket kinyomtatva vagy telefonján laptopján, táblagépén leolvashatóan mutassa be. Amennyiben a megrendelés folyamata során Ön számla iránti igényét előzetesen jelezte, akkor a számla másolatát elektronikus levelezési fiókjába elektronikus levél mellékleteként kapja meg. Az ekképp létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely iktatásra kerül utóbb hozzá nem férhető formában.

 

IV Látogatói szabályzat

Felhívjuk figyelmét, hogy a belépőjegyének elektronikus úton történő megvásárlásával Ön kifejezetten elfogadja a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház és a Főszékesegyház Kincstár Látogatói szabályzatának rendelkezéseit, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy annak rendelkezéseit betartja. A Látogatói szabályzat a weboldalunkon elektronikus formában, illetve a Pénztárban, valamint a fogadó pultnál a bejáratánál papír alapon is megtalálható és megismerhető.

 

V. Elállási jog gyakorlása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a belépőjegy vissza nem váltható, a belépőjegyen foglalt időpont nem módosítható. Gondnokság és Főszékesegyház Kincstár fenntartja a jogot, hogy a túrát – rossz idő esetén – törölje. Amennyiben az Ég és Föld kalandtúra törlésre kerül, erről Gondnokság, Főszékesegyház Kincstár értesítést küld Önnek és felajánl másik időpontot. Az elállási jog kizárására vonatkozó jogszabályi felhatalmazást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja tartalmazza.

 

VI. Adatvédelem

Az ÁSZF kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit. A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően Gondnokság, Főszékesegyház Kincstár a belépőjegy értékesítésére vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Ön, mint vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímet. Gondnokság, Főszékesegyház Kincstár a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Gondnokság ügyel arra, hogy oly módon üzemeltesse a belépőjegy értékesítése során alkalmazott elektronikus eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az Ön lakcímét, adószámát Gondnokság, Főszékesegyház Kincstár adatbázisában nem tárolja, harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi, azt kizárólag a belépőjegy értékesítésre vonatkozó szerződés létrejöttéhez, illetve annak dokumentálásához használja.

 

VII. Panaszkezelés

Amennyiben nincs megelégedve az általunk nyújtott szolgáltatással, akkor a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház weboldalán, www.bazilika-esztergom.hu feltüntetett elérhetőségein jelentheti be panaszát. Amennyiben a szolgáltatásainkkal, szerződéses feltételeinkkel nincsen megelégedve és munkatársunkkal történt egyeztetést követően sem sikerült orvosolni panaszát, akkor bejelentéssel élhet a Komárom – Esztergom Megyei Békéltető Testületnél www.kem-bekeltetes.hu

 

VIII. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen ÁSZF, illetve az Esztergomi Főszékesegyház Bazilika Gondnoksága által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok: - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.